HOTLINE: 0466757119
Bạn đã có mã giảm giá?
Thay đổi cỡ chữ website: A A
Sản phẩm giá tốt
Danh mục
Thương hiệu
Xem thêm
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về sự phục vụ của nhân viên Siêu thị Thuốc Việt?CREAMIN
CREAMIN
MT: 003504 •60 vien/ lo

CRE AMIN

Thµnh phÇn : citicoline (Cognizin  Brand)  250mg/ viªn.

C«ng dông:

-          Hç trî ®iÒu trÞ suy gi¶m trÝ nhí, rèi lo¹n tiÒn ®×nh, ®au ®Çu, mÊt ngñ, chÊn th­¬ng sä n·o vµ c¸c di chøng cña tai biÕn.

-          Bæ n·o, t¨ng trÝ nhí, t¨ng kh¶ n¨ng häc tËp.

-          Lµm t¨ng tæng hîp phospholipids t¹o nªn mµng tÕ bµo n·o vµ t¨ng c­êng s¶n xuÊt chÊt  dÉn truyÒn thÇn kinh quan träng trong hÖ thèng thÇn kinh trung ­¬ng (chøc n¨ng nhËn thøc, ®iÒu khiÓn ….)

H­íng dÉn b¶o qu¶n: N¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh s¸ng, gi÷ n¾p lä lu«n ®ãng chÆt.

Quy c¸ch ®ãng gãi: 250mg/ viªn, lä 60 viªn.

LiÒu dïng: Ngµy uèng 1 ®Õn 2 viªn.

GiÊy phÐp sè: 8877/2013/ATTP/XNCB

Nhµ s¶n xuÊt:  Bestvite, NIC 8010 Wheatland AVE.STE.I Sun valley CA 91352 - USA.

Nhµ nhËp khÈu:  C«ng ty CP Topco.  §Þa chØ: Sè 10 ng¸ch 12/3 ®­êng NguyÔn V¨n Trçi, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi.

 

 

 

Đánh giá tổng quát:
(0 nhận xét)
Xem tất cả bình luận
Giá bán : 0 ₫   Cho vào giỏ hàng
Sản phẩm 1-8 trong tổng số 8
Mục hiển thị:
Sắp xếp theo:
CREAMIN
CREAMIN Bestvite INC -USA MT: 003504 • 60 vien/ lo
(0 nhận xét)
CREAMIN

CRE AMIN

Thµnh phÇn : citicoline (Cognizin  Brand)  250mg/ viªn.

C«ng dông:

-          Hç trî ®iÒu trÞ suy gi¶m trÝ nhí, rèi lo¹n tiÒn ®×nh, ®au ®Çu, mÊt ngñ, chÊn th­¬ng sä n·o vµ c¸c di chøng cña tai biÕn.

-          Bæ n·o, t¨ng trÝ nhí, t¨ng kh¶ n¨ng häc tËp.

-          Lµm t¨ng tæng hîp phospholipids t¹o nªn mµng tÕ bµo n·o vµ t¨ng c­êng s¶n xuÊt chÊt  dÉn truyÒn thÇn kinh quan träng trong hÖ thèng thÇn kinh trung ­¬ng (chøc n¨ng nhËn thøc, ®iÒu khiÓn ….)

H­íng dÉn b¶o qu¶n: N¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh s¸ng, gi÷ n¾p lä lu«n ®ãng chÆt.

Quy c¸ch ®ãng gãi: 250mg/ viªn, lä 60 viªn.

LiÒu dïng: Ngµy uèng 1 ®Õn 2 viªn.

GiÊy phÐp sè: 8877/2013/ATTP/XNCB

Nhµ s¶n xuÊt:  Bestvite, NIC 8010 Wheatland AVE.STE.I Sun valley CA 91352 - USA.

Nhµ nhËp khÈu:  C«ng ty CP Topco.  §Þa chØ: Sè 10 ng¸ch 12/3 ®­êng NguyÔn V¨n Trçi, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi.

 

 

 

Kiện não hoàn
Kiện não hoàn Muathuoc.vn MT: 100344 • Hộp 1 viên
(0 nhận xét)
Kiện não hoàn
  • Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, phục hồi hệ thần kinh cho  những bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến lâu ngày.
  • Hoạt huyết và điều trị cho người rối loạn tiền đình, đau đàu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh.
  • Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.
An cung ngưu hoàng hoàn
An cung ngưu hoàng hoàn Muathuoc.vn MT: 110112 • Hộp 1 viên
(0 nhận xét)
An cung ngưu hoàng hoàn

   Thanh nhiệt giải độc, hạ huyết áp, giảm căng thằng, dục đàm. Chuyên trị ôn nhiệt bệnh, nhiệt tà nội hãm tâm bào, sốt cao phiền táo, hôn mê, rối loạn ngôn ngữ hoặc lưỡi rụt, tay chân giá lạnh, trúng phong khiếu bế, tiểu nhi kinh quyết thuộc đàm nhiệt nội bế.

An cung ngưu hoàng hoàn
An cung ngưu hoàng hoàn Muathuoc.vn MT: 111456 • Hộp 1 viên
(0 nhận xét)
An cung ngưu hoàng hoàn

  Thanh nhiệt giải độc, hạ huyết áp, giảm căng thằng, dục đàm. Chuyên trị ôn nhiệt bệnh, nhiệt tà nội hãm tâm bào, sốt cao phiền táo, hôn mê, rối loạn ngôn ngữ hoặc lưỡi rụt, tay chân giá lạnh, trúng phong khiếu bế, tiểu nhi kinh quyết thuộc đàm nhiệt nội bế.

Thanh tâm
Thanh tâm Muathuoc.vn MT: 110684 • Hộp 10 viên
(0 nhận xét)
Thanh tâm

Ích khí dưỡng huyết; Trấn tĩnh an thần, Tiêu đàm tức phong

Thanh tâm ngưu hoàng hoàn
Thanh tâm ngưu hoàng hoàn Muathuoc.vn MT: 111642 • Hộp 10 viên
(0 nhận xét)
Thanh tâm ngưu hoàng hoàn

 Ích khí dưỡng huyết; Trấn tĩnh an thần, Tiêu đàm tức phong

Kiện não hoàn
Kiện não hoàn Muathuoc.vn MT: 100345 • Hộp 10 viên
(0 nhận xét)
Kiện não hoàn
  • Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, phục hồi hệ thần kinh cho  những bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến lâu ngày.
  • Hoạt huyết và điều trị cho người rối loạn tiền đình, đau đàu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh.
  • Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.
Kiện não hoàn
Kiện não hoàn Muathuoc.vn MT: 111369 • Hộp 10 viên
(0 nhận xét)
Kiện não hoàn
  • Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, phục hồi hệ thần kinh cho  những bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến lâu ngày.
  • Hoạt huyết và điều trị cho người rối loạn tiền đình, đau đàu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh.
  • Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.
Sản phẩm 1-8 trong tổng số 8
Lên đầu trang