HOTLINE: 0466757119
Bạn đã có mã giảm giá?
Đánh giá tổng quát : 
(0 nhận xét)
Thêm nhận xét của bạn
Giá bán: 0 ₫   
Mã sản phẩm: 003504
Tình trạng: Còn hàng
Quy cách sản phẩm: 60 vien/ lo
Dạng bào chế: Viên nang

CRE AMIN

Thµnh phÇn : citicoline (Cognizin  Brand)  250mg/ viªn.

C«ng dông:

-          Hç trî ®iÒu trÞ suy gi¶m trÝ nhí, rèi lo¹n tiÒn ®×nh, ®au ®Çu, mÊt ngñ, chÊn th­¬ng sä n·o vµ c¸c di chøng cña tai biÕn.

-          Bæ n·o, t¨ng trÝ nhí, t¨ng kh¶ n¨ng häc tËp.

-          Lµm t¨ng tæng hîp phospholipids t¹o nªn mµng tÕ bµo n·o vµ t¨ng c­êng s¶n xuÊt chÊt  dÉn truyÒn thÇn kinh quan träng trong hÖ thèng thÇn kinh trung ­¬ng (chøc n¨ng nhËn thøc, ®iÒu khiÓn ….)

H­íng dÉn b¶o qu¶n: N¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh s¸ng, gi÷ n¾p lä lu«n ®ãng chÆt.

Quy c¸ch ®ãng gãi: 250mg/ viªn, lä 60 viªn.

LiÒu dïng: Ngµy uèng 1 ®Õn 2 viªn.

GiÊy phÐp sè: 8877/2013/ATTP/XNCB

Nhµ s¶n xuÊt:  Bestvite, NIC 8010 Wheatland AVE.STE.I Sun valley CA 91352 - USA.

Nhµ nhËp khÈu:  C«ng ty CP Topco.  §Þa chØ: Sè 10 ng¸ch 12/3 ®­êng NguyÔn V¨n Trçi, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi.

 

 

 

Sản phẩm tương đương
Kiện não hoàn Muathuoc.vn Kiện não hoàn
(0 nhận xét)
MT: 100344 • Hộp 1 viên
0 ₫ Cho vào giỏ hàng
An cung ngưu hoàng hoàn Muathuoc.vn An cung ngưu hoàng hoàn
(0 nhận xét)
MT: 110112 • Hộp 1 viên
600.000 ₫ Cho vào giỏ hàng
An cung ngưu hoàng hoàn Muathuoc.vn An cung ngưu hoàng hoàn
(0 nhận xét)
MT: 111456 • Hộp 1 viên
12 ₫ Cho vào giỏ hàng